KBO由ш렇 룊洹좎뿰遊 1뼲4泥448留뚯썝쑝濡 媛먯냼씠샇 뿰遊됲궧

  KBO由ш렇 룊洹좎뿰遊 1뼲4泥448留뚯썝쑝濡 媛먯냼씠샇 뿰遊됲궧

  [뿰빀] 엯젰 2020.02.17 11:09
  湲옄겕湲
  湲옄겕湲 궎슦湲 湲옄겕湲 以꾩씠湲
  뿰遊됲궧 씠샇

  뿰遊됲궧 씠샇

   
  봽濡쒖빞援 긽, 븯옱썕 援ъ썝닾닔긽

  봽濡쒖빞援 긽, 븯옱썕 援ъ썝닾닔긽


  븳援떆由ъ쫰 媛쒕쭑 異뺥븯 遺덇퐙

  븳援떆由ъ쫰 媛쒕쭑 異뺥븯 遺덇퐙


  룊洹 뿰遊 1쐞뒗 NC, 2쐞뒗 濡뜲…源愿묓쁽 씠깉븳 SK뒗 -20%

  븯옱썕, 2뀈 李 뿰遊 떊湲곕줉…씠젙썑, 源븯꽦룄 뿰李 떊湲곕줉  (꽌슱=뿰빀돱뒪) 븯궓吏 湲곗옄 = 긽듅 怨≪꽑쓣 湲뗫뜕 븳援봽濡쒖빞援 룊洹 뿰遊됱씠 2020뀈 媛먯냼꽭濡 룎븘꽣떎.

  KBO뒗 17씪 2020뀈 KBO由ш렇 냼냽꽑닔 벑濡앷낵 뿰遊 쁽솴쓣 諛쒗몴뻽떎.

  쇅援씤 꽑닔 떊씤쓣 젣쇅븳 꽑닔뱾쓽 2020뀈 룊洹 뿰遊됱 1뼲4泥448留뚯썝씠떎.

  2019뀈 룊洹 뿰遊 1뼲5泥65留뚯썝蹂대떎 4.1% 以꾩뼱뱺 湲덉븸씠떎. 2018뀈 룊洹 뿰遊 1뼲5泥26留뚯썝蹂대떎룄 궙떎.

  KBO由ш렇 뿏듃由 벑濡 湲곗씤 援щ떒蹂 긽쐞 28紐낆쓽 빀궛 룊洹 뿰遊(쇅援씤 꽑닔 젣쇅)룄 2뼲3泥729留뚯썝쑝濡 吏궃빐 2뼲5泥142留뚯썝蹂대떎 1泥413留뚯썝(-5.6%)씠 以꾩뿀떎.

  '怨쇳븳 吏異'쓣 以꾩씠怨, 씤꽱떚釉 젣룄瑜 솢슜븯뒗 援щ떒씠 뒛뼱굹뒗 理쒓렐 슫쁺諛⑹븞씠 뿰遊 삊긽뿉꽌룄 諛섏쁺릱떎.

  2020뀈 룊洹 뿰遊 1쐞뒗 NC 떎씠끂뒪떎. NC쓽 룊洹좎뿰遊됱 吏궃빐 1뼲6泥576留뚯썝뿉꽌 嫄곗쓽 蹂솕媛 뾾뒗 1뼲6泥581留뚯썝씠떎.

  吏궃빐 씠 遺臾 1쐞뜕 濡뜲 옄씠뼵痢좉 룊洹좎뿰遊됱쓣 1뼲9泥583留뚯썝뿉꽌 1뼲6泥393留뚯썝쑝濡 궙異붾㈃꽌 2쐞濡 諛젮궗떎.

  룊洹 뿰遊됱씠 媛옣 留롮씠 삤瑜 援щ떒 LG 듃쐢뒪떎. LG쓽 룊洹 뿰遊됱 1뼲3泥486留뚯썝뿉꽌 19.7%媛 쎍 1뼲6泥148留뚯썝씠떎.

  SK 씠踰덉뒪, 븳솕 씠湲뒪, KIA 씠嫄곗쫰, 濡뜲 옄씠뼵痢좎쓽 룊洹 뿰遊됱 겕寃 以꾩뿀떎.

  SK뒗 怨좎븸 뿰遊됱옄 源愿묓쁽씠 誘멸뎅봽濡쒖빞援ъ뿉 吏꾩텧빐 룊洹 뿰遊 궘媛 룺씠 20.2%굹 릱떎. 븯쐞沅뚯뿉 洹몄튇 븳솕 KIA, 濡뜲룄 15% 씠긽 룊洹 뿰遊됱쓣 궘媛먰뻽떎.

  뵆뵍

  봻2019, 2020뀈 媛 援щ떒 룊洹 뿰遊 鍮꾧탳 봻

  봻(쇅援씤 꽑닔, 떊씤 젣쇅) 봻

  뵜뵮뵮뵮뵥

  봻援щ떒 봻2019뀈 룊洹 봻2020뀈 룊洹 봻利앷컧 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻몢궛 봻1뼲5泥431留뚯썝 봻1뼲6泥143留뚯썝 봻4.6% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻궎 봻1뼲3泥242留뚯썝 봻1뼲4泥145 봻6.8% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻SK 봻1뼲8泥142留뚯썝 봻1뼲4泥486 봻-20.2% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻LG 봻1뼲3泥486留뚯썝 봻1뼲6泥148 봻19.7% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻NC 봻1뼲6泥576留뚯썝 봻1뼲6泥581 봻0.0% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻KT 봻9泥522留뚯썝 봻1뼲40留뚯썝 봻5.4% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻KIA 봻1뼲7泥820留뚯썝 봻1뼲4泥657留뚯썝 봻-17.7% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻궪꽦 봻1뼲2泥844留뚯썝 봻1뼲4泥960留뚯썝 봻16.5% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻븳솕 봻1뼲3泥668留뚯썝 봻1뼲1泥198留뚯썝 봻-18.1% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻濡뜲 봻1뼲9泥583留뚯썝 봻1뼲6泥393留뚯썝 봻-16.3% 봻

  뵜뵾뵾뵾뵥

  봻珥앷퀎 봻1뼲5泥65留뚯썝 봻1뼲4泥448留뚯썝 봻-4.1% 봻

  뵒뵶뵶뵶뵖

  븯吏留 뿰遊 삊긽 뀒씠釉붿뿉 븳뙆留 遺덉뒗 븡븯떎.

  뼲 뿰遊됱옄뒗 吏궃빐 156紐낆뿉꽌 161紐낆쑝濡 5紐 뒛뿀떎. 뼲 뿰遊 꽑닔뒗 떊씤怨 쇅援씤 꽑닔瑜 젣쇅븳 512紐 以 31.4%瑜 李⑥븳떎. 뿭濡 뼲 뿰遊 꽑닔媛 媛옣 留롮븯뜕 빐뒗 2018뀈 164紐낆씠뿀쑝硫 2017뀈 163紐낆뿉 씠뼱 삱빐媛 3踰덉㎏濡 留롫떎.  꽦쟻씠 겕寃 삤瑜 젇 꽑닔 湲곕웾쓣 쑀吏븳 踰좏뀒옉 꽑닔뱾 뿰李⑤퀎 뿰遊 湲곕줉룄 꽭썱떎.

  援쇅뙆 異쒖떊쓽 븯옱썕 1뼲5泥쒕쭔썝뿉 룄옣쓣 李띿뼱, 뿭 2뀈 李 뿰遊 떊湲곕줉(醫낆쟾 媛뺣갚샇, 1뼲2泥쒕쭔썝)쓣 꽭썱떎.

  3뼲9泥쒕쭔썝쓣 諛쏅뒗 씠젙썑 5뼲5泥쒕쭔썝뿉 궗씤븳 源븯꽦(씠긽 궎 엳뼱濡쒖쫰) 媛곴컖 4뀈 李, 7뀈 李 뿰遊 湲곕줉쓣 옉꽦뻽떎.

  14뀈 李 뼇쁽醫(KIA) 23뼲썝, 15뀈 李 뼇쓽吏(NC)뒗 20뼲썝, 16뀈 李 諛뺣퀝샇(궎)뒗 20뼲썝쑝濡 媛 뿰李 뿭 理쒓퀬 뿰遊됱옄媛 릱떎.  씠샇(濡뜲)뒗 25뼲썝쑝濡 4뀈 뿰냽 KBO由ш렇 理쒓퀬 뿰遊됱옄 옄由щ 吏耳곕떎. 洹몃뒗 濡뜲 2017뀈 4뀈 珥 150뼲썝쓽 옄쑀怨꾩빟꽑닔(FA) 怨꾩빟쓣 뻽떎. 怨꾩빟湲덉 50뼲썝씠怨, 4뀈 룞븞 25뼲썝뵫 諛쏅뒗떎.

  닾닔 遺臾 1쐞뒗 뼇쁽醫낆씠떎. 23뼲쓣 諛쏅뒗 뼇쁽醫낆 뿰遊 遺臾 쟾泥 2쐞, 닾닔 1쐞뿉 삱옄떎.

  2020뀈 KBO由ш렇 理쒓퀬졊 꽑닔뒗 諛뺤슜깮(LG 듃쐢뒪)씠떎. 諛뺤슜깮쓽 1썡 31씪 벑濡 湲곗 굹씠뒗 留 40꽭 9媛쒖썡 10씪씠떎. 삱빐 KBO由ш렇 꽑닔 以 쑀씪븳 1970뀈(1979뀈) 깭깮씠떎.

  理쒖뿰냼 꽑닔뒗 kt wiz 떊씤 닾닔 씠媛뺤씠떎. 2001뀈 12썡 14씪뿉 깭뼱궃 씠媛뺤 諛뺤슜깮怨 22뀈 씠긽 李⑥씠 굹뒗 留 18꽭 1媛쒖썡 17씪쓽 굹씠濡 KBO뿉 벑濡앺뻽떎.

  삱빐 理쒖옣떊 꽑닔뒗 NC 깉 쇅援씤 닾닔 留덉씠겕 씪씠듃 븳솕 떊씤 닾닔씠옄 떊寃쏀쁽 쟾 肄붿튂쓽 븘뱾 떊吏썑떎. 몮쓽 궎뒗 198렃떎. 理쒕떒떊 꽑닔뒗 궪꽦 씪씠삩利 떊씤 궡빞닔 源吏李ъ쑝濡 163렃떎.

  jiks79@yna.co.kr

  (걹)  <옉沅뚯옄(c) 뿰빀돱뒪, 臾대떒 쟾옱-옱諛고룷 湲덉>